RODO

RODO – klauzula informacyjna

   W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach,
Rzędowice 69,  32-210 Książ Wielki,
(nr tel.: 41/3838829, adres e-mail: wtz.rzedowice@op.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 505022791 lub adresem e-mail: inspektor@abiaudyt.eu

3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników terapii. W celu wykonywania tych zadań Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach  musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– PCPR w Miechowie
– GOPS  w Książu Wielkim, Wodzisławiu, Kozłowie, Żarnowcu;
– Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności; 
– PFRON
– Policja, Prokuratura, Sądy;
– inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach /Kierownik posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach /Kierownika Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzędowicach.